چهارشنبه 24 مهر 1398 Wednesday 16 October 2019 16 صفر 1441
Written by parvinzadeh   
Category: بخشهای بیمارستان
Published Date
Hits: 4717

حمايت‌هايي را مدنظر قرار مي‌دهد که پرسنل را قادر مي‌سازد تا در انجام وظايف محوله تواناييها و مهارت‌هاي لازم را داشته و به دنبال توسعه ظرفيت‌هاي خود باشند.
ارتقاء کيفيت مدنظر حاکميت خدمات باليني تنها از طريق اموزش و يادگيري مداوم کادر باليني محقق خواهد شد اهداف اموزشي بايد بر اساس نيازهاي بيماران و موارد مربوط به مراقبت ها تدوين شده و از افراد و تيم‌هاي مديريتي و باليني خواسته شود که عملکرد خود را مورد بررسي قرار دهند و راههاي بهبود و ارتقاء ان را مشخص نمايند اثربخشي چنين فعاليتي بايد در نحوه و تغيير شکل الگوي ارائه مراقبت ها به بيمار نمايان گردد.
برنامه هاي اموزشي که براي پرسنل به منظور پياده سازي نظام حاکميت خدمات باليني ارائه مي‌شود بايد خصوصيات زير را دارا باشد:
1) بيمار محور باشند که اين مساله تمامي برنامه ها را به تاثير واقعي که بر بيمار دارند مرتبط مي‌سازد.
2) بر پايه دانش, مهارت و تجربيات قبلي نيروي کار باشد
3) بر پايه ايجاد تيم‌هاي چند تخصصي شکل گرفته باشد.
سازمان بايد محيطي يادگيرنده ايجاد نمايد تا پرسنل تشويق شوند که مهارت های آموزشی و تيم هاي باليني  خود را طبق استانداردهای مدرن روز تعالی بخشند. همچنين بايد ساختاري ايجاد شود که تضمين نمايد برنامه ها و اهداف اموزشي بر پايه نيازهاي افراد و خدمات طراحي شده اند در همين راستا کارکنان بايد مورد ارزيابي مداوم قرار گيرند تا شکاف بين دانش و توانايي‌هاي فعلي انها با دانش و تواناييهايي که به منظور انجام اثربخش وظايف محوله نياز دارند از بين برود. علاوه بر اين سازمان بايد دانش و اطلاعات کافي در دسترس تمامي افراد قرار دهد و تنها از اين طريق است که مي‌توان مطمئن بود که حاکميت باليني بدرستي پياده مي گردد.

منبع: وب سایت مدارک پزشکی،فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران

راهنمای مراجعین

منشور حقوق بیمار

شماره تلفن های بیمارستان

راهنمای طبقات

برنامه درمانگاه تخصصی روانپزشکی

برنامه درمانگاه داخلی

ساعات و قوانین ملاقات بیماران بستری

سازمان های بیمه گر طرف قرارداد

فرآیند ثبت شکایات